Privacy Policy

    

 

POLITICA  PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

Vă mulƫumim pentru interesul acordat serviciilor noastre. Avia Motors Importator SRL cunoaşte şi respectă importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora în timpul utilizării site-ului nostru www.piaggiovehiculecomerciale.ro. Prin urmare, în continuare vă vom informa în detaliu despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Avia Motors Importator SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Avia Motors Importator SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin această politică de protecƫie a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul prelucrării datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de protecƫie a datelor.

Prezenta politică privind protecția datelor se aplică doar pentru www.piaggiovehiculecomerciale.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi  Avia Motors Importator SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Avia Motors Importator SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 

 

 

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctul [5.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [6.] şi Directiva privind fişierele Cookie de pe site.

[3.3] De asemenea, Avia Motors Importator SRL prelucrează date cu caracter personal în cadrul activităƫilor derulate local – offline. Vezi Politica aici.

[4.] Parteneri

Datele colectate de Avia Motors Importator SRL vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale şi concursurilor sau atunci cand societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informaƫii autorităƫilor sau instituƫiilor având competenƫe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății ori instanƫelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor societății),
 • Notarilor publici (de exemplu, pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale),
 • Agențiilor de marketing direct, publicitate, media digitală, furnizorilor de servicii de curierat (de exemplu pentru organizarea concursurilor, pentru expedierea premiilor, pentru trimiterea comunicărilor comerciale),
 • Furnizorilor de servicii de sondaje sau studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți, furnizorilor de servicii de call center (în baza temeiurilor pentru aceste scopuri),
 • Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,
 • PIAGGIO & C. S.p.A., eventual partenerilor de service şi distribuitorilor autorizaƫi ai Avia Motors Importator SRL, partenerilor profesionali cu care derulează relaƫii de business. Vezi lista aici

Destinatarii enumeraƫi vor respecta instrucțiunile Avia Motors Importator SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În plus, din partea Avia Motors Importator SRL, nu există divulgări neautorizate către terți – cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

 

[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

 

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

 

Formular de contact general

 • Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare, serviciu/servicii alese precum și textul solicitării dumneavoastră
 • Scop: răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu ne veţi putea contacta şi nu vă vom putea furniza informaţiile solicitate

*Câmpuri de date exacte: nume şi prenume, adresa e-mail, număr de telefon, text solicitare

 

 [6.] Cookies și Social Plug-ins

[6.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

[7.] Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele drepturi  în calitate de persoană vizată:

[7.1] Dreptul de acces şi informare

Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[7.2] Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

 

[7.3] Dreptul la ștergerea datelor

 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[7.4] Dreptul la restricƫionarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[7.5] Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract.

[7.6] Dreptul la opoziƫie

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care există necesitatea apărării unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[7.7] Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri

Avia Motors Importator SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.

[7.8] Dreptul de a retrage consimƫământul

În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.

[7.9] Dreptul de a depune o plângere în faƫa unei autorităƫi de supraveghere

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorităƫii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct la sediul Avia Motors Importator SRL sau printr-o notificare la adresa de e-mail protectia.datelor@aviamotors.ro.

[8.] Date de contact

Responsabil date cu caracter personal al Avia Motors Importator SRL

E-mail: protectia.datelor@aviamotors.ro

Telefon: 021/209.40.00

Adresă contact: Bd Biruintei 13, Pantelimon – Ilfov

June 12, 2018